Cookie gebruik

Over cookies
BSH maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Instellingen cookies
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Actievoorwaarden Winactie Bosch Masterclass Cheesecakes

Actievoorwaarden

Winactie Bosch Masterclass Cheesecakes

1. Algemeen
1.1. Toepasselijkheid

1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Bosch Masterclass Cheesecakes’ Facebook winactie, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door BSH Huishoudapparaten B.V., Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp (hierna: “BSH”).
1.1.2. Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. BSH handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
1.1.3. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. De actie
2.1. Specificatie actie

2.1.1. De actie loopt van 4 november t/m 10 november, 23:59 uur, hierna te noemen: 'actieperiode’.
2.1.2. Deelnemers die meedoen aan de actie na het verstrijken van de actieperiode komen niet meer in aanmerking voor de prijs.
2.1.3. Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op 2 kaarten voor de masterclass Cheesecakes bakken met Miljuschka Witzenhausen onder leiding op 22 november 2016 in inspiratiehuis 20|20.
2.1.4. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

2.2. Deelname
Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van bij de organisatie betrokken ondernemingen en hun familieleden. Deelname aan het spel is kosteloos. Elke deelnemer draagt zelf de eventuele kosten voor internet- en telefoonverbindingen. Meervoudige deelname met gebruikmaking van verschillende of meerdere adressen en/of accounts en overige manipulerende maatregelen of het zich niet houden aan de voorwaarden, zijn redenen voor onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

2.3. Vaststelling van de winnaars
2.3.1. Deelnemers maken alleen kans als zij hun perfecte taart of cake recept of foto delen op Facebook.
2.3.2. Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
2.3.3. Aan het einde van de Actieperiode worden door een onafhankelijke jury de winnaars gekozen.
2.3.4. Met de winnaars wordt uiterlijk 11 november via facebook contact opgenomen. Indien een mogelijke winnaar aangeeft op 22 november 2016 niet beschikbaar te zijn, gaat de prijs naar een andere deelnemer.
2.3.5. De kaarten voor de masterclass zijn digitaal. De winnaars ontvangen van BSH een e-mail de kaarten en bevestiging van deelname.
2.3.6. De prijs is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
2.3.7. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.
2.3.8. De kaarten voor de masterclass geven recht tot toegang voor de masterclass.

3. Aansprakelijkheid
3.1. Aansprakelijkheid BSH

3.1.1. Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
3.1.2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.
3.1.3. BSH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen op Facebook. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:

  • enig technisch mankement en/of vertragingen;
  • mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

3.1.4. De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.
3.1.5. Ondanks de grootst mogelijke zorg die BSH aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door BSH openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen BSH niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BSH in het leven roepen.

4. Verklaring gegevensbescherming
4.1. Deelnemers dienen juiste en volledige naam-, en e-mailgegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
4.2. Alle gegevens die BSH verkrijgt in het kader van deze Actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoongegevens worden behandeld.
4.3. De door deelnemers verstrekte gegevens zoals naam, en e-mailadres worden door BSH/Bosch verzameld en enkel gebruikt voor communicatie met de winnaars.

5. Slotbepalingen
5.1. Voorbehoud

5.1.1. BSH behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  • a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
  • b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;
  • c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actievoortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

5.1.2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BSH.

5.2. Vragen en klachten
5.2.1. Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan Bosch via Facebook: www.facebook.com/boschhomenederland.
5.2.2. Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

MyBosch

Meld u gratis aan en geniet van de voordelen!

Onze service

Perfecte service – voor en na de aankoop.

088-424 4010

Ontdek Bosch

Ontdek kwaliteit, perfectie en betrouwbaarheid.

Vind een dealer

Vind een verkooppunt bij u in de buurt.